Forside Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

1. Accept af betingelser for handlen

Kunden tilkendegiver ved sin afgivelse af ordre at have læst og accepteret disse handelsbetingelser, der herefter udgør en integreret del af alle aftaler indgået med:

Bookanaut Aps
CVR-nummer: 37091944
Amagerfælledvej 11, 5 tv
2300 København S

2. Bookanauts forpligtelser

Bookanaut forbeholder sig retten til at afvise enhver tilmelding.

Bookanaut forpligter sig til at inkludere Kunden på Bookanauts liste over deltagende virksomheder, såfremt Kunden imødekommer
gældende betingelser, som nævnt i stk. 3.

3. Kundens forpligtelser

Kunden er forpligtet til hver en tid at:

  • have et dansk CVR nummer
  • have inkluderet mærket “Aktiv Arbejdsplads” med et link til Bookanaut.com på sin hjemmesid

Kunden er forpligtet til rettidigt at betale det aftalte vederlag.

Såfremt Kunden ikke lever op til gældende betingelser, vil Kunden få en henvendelse med 7 dages varsel til at udbedre manglerne. Imødekommes dette varsel ikke, mister Kunden retten til at anvende Stop Papirspild mærket, og vil blive fjernet fra listen af deltagende virksomheder, uden mulighed for tilbagebetaling af vederlag.

4. Priser og betaling

Alle priser oplyses eksklusive moms, og med mindre andet er aftalt, opkræves betaling forud for ét år ad gangen.
Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Bookanaut forbeholder sig retten til at ændrepriserne.

5. Abonnement

Tilmelding til Aktiv Arbejdsplads er for ét år adgangen. Abonnementet forlænges automatisk med et nyt år, når den gældende periode afsluttes.

Opsigelse af abonnement kan gøres til hver en tid ved skriftligt at opsige abonnementet med mindst 30 dages varsel inden udløb af gældende periode. Opsigelsen skal sendes til [email protected]

Der gives 14 dages fortrydelsesret på abonnementet. Perioden regnes fra den dag, Bookanaut har modtaget tilmeldingen.

6 . Klagemuligheder

Klager kan sendes til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus, Toldboden 2
8800 Viborg

7. Ansvar og erstatning

Bookanaut er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Bookanauts samlede erstatningsansvar for kundens direkte tab i relation til en aftale kan dog ikke overstige Bookanauts samlede modtagne vederlag for den enkelte aftale.

Bookanaut er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab og følgeskader hos kunden, herunder driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller forgæves omkostninger.

Kunden er forpligtiget til at skadesløsholde og løbende refundere Bookanaut for ethvert tab, Bookanaut måtte lide som følge af krav fra tredjemand, som er rejst på baggrund af Bookanauts levering af bistand til kunden.

8. Markedsføring

Bookanaut er berettiget til at bruge Kunden som reference i markedsføringsmæssig sammenhæng.

9. Lovvalg og værneting

Disse handelsbetingelser, parternes samarbejde og tvister der udspringer heraf er undergivet dansk ret.

Tvister: Enhver tvist, der udspringer af aftalen, skal anlægges ved Byretten i København som værneting i første instans og behandles under anvendelse af dansk ret.